جنایات بشری زاییده جهل است / برای عناصر فرهیخته ارزش قائل شویم