رفع مشکلات کلانشهر ها در گرو توجه به پژوهش و تحقیق است