ایران در سال گذشته از نظر امنیتی در وضعیت بسیار خوبی قرار داشت