فوائد ایزدی:هدف تیم مذاکره کننده رسیدن به توافق برای کارکرد انتخاباتی دولت یازدهم است