اصرار بر زایمان طبیعی جان مادر را گرفت و پدر را اسیر کرد!