پاسخ حضرت آیت الله هاشمی شاهرودی به پرسشی درباره حکم ...