دیدار دبیر و مسئولین ستاد عالی کانون های مساجد با آیت الله علوی گرگانی