سازمان مدیریت جایگاه سیاسی نیست و قطعاً جایگاه جناح‌بندی سیاسی نخواهد بود