آقامیری: نیروی انسانی تربیت شده در زمینه هسته‌ای در صورت تخریب شدن بسیار سخت بازسازی خواهد شد