تلاش مردم عراق تا محو کامل گروه‌های خطرناک تروریستی باید استمرار یابد