معاون استاندار کرمانشاه: تعیین تکلیف واحدهای راکد به حفظ سرمایه های ملی کمک می کند