رسانه هاي که با رانت شهرداري به قدرت رسيده اند اعضاي شورا شهر را مورد حجمه قرار خواهند داد