کنفرانس بین المللی  ظرفیت های سرمایه گذاری در لرستان برگزار می شود/ورود معاونین اقتصادی سفارت خانه ه