معارفه رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان برگزار شد