184 مکان ورزشی گیلان به مزایده گذاشته شد/سالن 1200 نفری فومن آماده واگذاری است