از بچه‌های حاج حسن «خسته‌ام» و «نمی‌توانم» نشنیدیم