بازارهای مجازی در قالب تعاونی‌ها ایجاد می‌شود /دچار بروکراسی شده‌ایم