استاندار مرکزی بر رسیدگی به مشکلات خانواده شهدا تاکید کرد