دولت به تنهایی نمی تواند با بحران کم آبی در کشور مقابله کند