پنتاگون از ایران خواست کشتی خود را به جای یمن به جیبوتی بفرستد