تکمیل بیمارستان دیر در سالجاری/بزرگراه دیر- بوشهر در دست اجرا است