تشکر اسد از حمایت های ایران در مبارزه با تروریست ها