شانزدهمین گردهمایی معاونان برنامه ریزی شهرداری های کشور در مشهد آغاز شد