همه باید تلاش کنیم تا انتخابات با مشارکت حداکثری برگزار شود