عراق تمايل دارد از تجارب بزرگ ايران در مسير آينده خود بهره گيرد