نشریات استان‌های مرزی از بسته‌های حمایتی برخوردار می‌‌شوند