دکتر سودی: پسرم با سوال هایش اعصاب آدم ربایان را به هم ریخته بود/مشخص است آنها کاملا من را می شناختند