خوشحالم که امروز توانستیم دل مردم را شاد کنیم/ مسابقات نفس‌گیری را شاهد بودیم