20 هزار میلیارد تومان هزینه اضافه بار برق مصرفی کشور در تابستان سال گذشته شد