قیمیت نجومی بلیت آخرین بازی جرارد در آنفیلد/ بازیکنان برای کاپیتان تونل افتخار می زنند