از جدید ترین آثار وزارت امور خارجه رونمایی به عمل آمد