چرا برای نقد باید از پزشک اجازه گرفته شود؟/چالش پنج‌ساعته‌ی اساتید برای نقد «در حاشیه»