استخدام کارگر ساده و فروشنده و چرخکار صنعتی در استان فارس