برگزاری جلسه بررسی نحوه اجرای قوانین و مقررات ملی و بین المللی در بنادر شمالی