اختصاصی ۱۰ میلیارد ریال اعتبار به آموزش و پرورش دامغان