فقط کسانی که کارنامه دارند حق اظهار نظر در مورد بنده را دارند! / شاید امیرخان در اروپا سرمربی بوده؟