نماز رفتارهای فردی و اجتماعی مسلمانان را جهت می دهد