کسانی که معترض اند احکام مدیری تشان در همین دوره صادر شده است / گفت و گو آیین درویشی نبود