سازمان لیگ هیچ کار غیرقانونی در مورد بازیکن راه‌آهن انجام نداده است