فضای کشتی نجات مصداق خاک ایران است و بازرسی امکان ندارد