رئیس جمهور عراق خطاب به هاشمی:شما از چهره هایی هستید که مردم عراق به آنها افتخار می کنند