پروژه باغ هنر بم توسط کارخانه کرمان‌موتور تکمیل می‌شود