بازگشت آوارگان فلسطینی به سرزمین خود یک «حق غیر قابل تصرف» است