بازدید مولاوردی از مرکز کودکان مهاجر بازمانده از تحصیل افغان