نشریات دولتی بیش از یک سوم یارانه مطبوعات را می بلعیدند