نخستین سالگرد خالق عکس‌های ماندگار انقلاب برگزار می‌شود