استخدام برشکار و نقاش در یک کارگاه تولیدی واقع در استان فارس