خسارت به محصولات ایران خودرو در خراسان بر اثر تگرگ /فیلم