لزوم ارتقای جایگاه لرستان در کنکور/مطالبات فرهنگیان پرداخت می شود