سردار نقدی: جمهوری اسلامی ایران قدرت مطلق منطقه است